διαρκεια τησ προστασιασΗ προστασία του σήματος διαρκεί για δέκα (10) έτη.

 

  •  Έναρξη: Αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της δήλωσης στην Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
  •  Παράταση: Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία, με εμπρόθεσμη αίτηση του δικαιούχου και με την καταβολή του αναλόγου τέλους ανανέωσης.
  •  Λήξη: Αφού παρέλθει η δεκαετία και δεν προχωρήσει ο δικαιούχος του σήματος στην ανανέωσή του, τότε η διάρκεια προστασίας του σήματος λήγει οριστικά και δεν μπορεί πλέον να παραταθεί. Η λήξη επέρχεται αυτοδικαίως και το σήμα διαγράφεται από το μητρώο σημάτων. Ο δικαιούχος θα πρέπει τότε να εκκινήσει νέα διαδικασία καταχώρισης του σήματός του, χάνοντας όμως με τον τρόπο αυτόν τη χρονική προτεραιότητα της αρχικής κατάθεσής του, η οποία «ισχυροποιεί» το σήμα του έναντι των νέων υποψηφίων αιτούντων – δικαιούχων παρόμοιου ή όμοιου σήματος.

 

Διαχείριση και Χρήση Σημάτων