Διαδικασία Κατοχύρωσης Διεθνούς Σήματος

 

Η αίτηση για διεθνή καταχώριση και εν προκειμένω όπως και για τα κοινοτικά σήματα είναι μία, η οποία συνοδευόμενη από το αντίστοιχο τέλος, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία και προχωράει σε πρώτο στάδιο στον έλεγχο των αναγκαίων προϋποθέσεων. Κατόπιν τούτου, η αρμόδια υπηρεσία, διαβιβάζει την αίτηση στο Διεθνές Γραφείο, εντός προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Τελικά η καταχώριση της διεθνούς αίτησης πραγματοποιείται από το Διεθνές Γραφείο, το οποίο καθορίζει και τα τέλη που οφείλονται για τη διαδικασία αυτή και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των κλάσεων, το είδος του σήματος προς καταχώριση, τον αριθμό των χωρών στο οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να γίνει η κατοχύρωση κ.α. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, επιλαμβάνεται το Εθνικό Γραφείο σημάτων της κάθε χώρας χωριστά, το οποίο ως το πλέον αρμόδιο ενημερώνει τους δικαιούχους των σημάτων για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες ενδεχομένως οφείλουν να προχωρήσουν και οι οποίες έχουν να κάνουν με το ισχύον εθνικό δίκαιο των χωρών αυτών.

Η προστασία και του διεθνούς σήματος διαρκεί για μία δεκαετία με δυνατότητα ανανέωσης ανά δεκαετία με κατάθεση σχετικής αίτησης και καταβολή ανάλογου τέλους και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης, η οποία συνίσταται στην ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη η αίτηση από την αρμόδια υπηρεσία σημάτων στην Ελλάδα. Η αναγκαιότητα προ – ελέγχου στα μητρώα σημάτων, κρίνεται και πάλι επιτακτική.

Και για την περίπτωση του διεθνούς σήματος, ο Νόμος προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής του σε εθνικό, εάν η βασική αίτηση ή η βασική καταχώριση, στην οποία στηρίζεται δήλωση διεθνούς σήματος με επέκταση στην Ελλάδα, παύσει να ισχύει στη χώρα προέλευσης μέσα σε μία πενταετία από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης.

Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων για έγχρωμο σήμα.