διαδικασια κατοχυρωσησ κοινοτικου σηματοσΠροκειμένου για την κατοχύρωση κοινοτικού σήματος, ο ενδιαφερόμενος αφού επιλέξει τις κλάσεις στις οποίες επιθυμεί να κατοχυρώσει το σήμα του, σύμφωνα με τη λίστα ταξινόμησης προϊόντων και υπηρεσιών της Νίκαιας, καταθέτει αίτηση στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων, συνοδευόμενη από το ανάλογο τέλος κατάθεσης. Και σε αυτήν την περίπτωση εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η προ – έρευνα στα κοινοτικά και διεθνή μητρώα σημάτων, ούτως ώστε να αποφευχθεί εκ των προτέρων η πιθανότητα ύπαρξης όμοιου ή παρόμοιου σήματος και επομένως να περιοριστεί ο κίνδυνος συγχύσεως. Αφού κατατεθεί η αίτηση, έρευνα διενεργεί αυτεπαγγέλτως και το Κοινοτικό Γραφείο, την οποία και γνωστοποιεί στον καταθέτη.

Ο τρόπος κατάθεσης της αίτησης αυτής ποικίλει, μπορεί να αποσταλεί με ταχυδρομείο, με φαξ ή ακόμη και ηλεκτρονικά. Η κατάθεση αυτή, επέχει στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. τη θέση εθνικής κατάθεσης και με τον τρόπο αυτόν «εισέρχεται» στο δικαιικό σύστημά της κάθε μίας χώρας χωριστά.

Η προστασία και του κοινοτικού σήματος διαρκεί για μία δεκαετία με δυνατότητα ανανέωσης ανά δεκαετία με κατάθεση σχετικής αίτησης και καταβολή ανάλογου τέλους και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της καταχώρισής του. Η δημοσίευση αυτή, παρέχει τη δυνατότητα σε κατόχους προγενέστερων όμοιων ή παρόμοιων σημάτων να αντιταχθούν στην καταχώριση διεκδικώντας προτεραιότητα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται και η αναγκαιότητα της διενέργειας προ – ελέγχου που αναφέρθηκε ανωτέρω. Αφού παρέλθει με επιτυχία για τον δικαιούχο – καταθέτη και αυτό το στάδιο της διαδικασίας, το σήμα καταχωρίζεται παρέχοντάς του αποκλειστικό δικαίωμα.

Σημαντική ρύθμιση που εισάγεται με τον Κανονισμό της Ε.Ε. για τα κοινοτικά σήματα είναι το δικαίωμα που παρέχεται στο δικαιούχο - καταθέτη αίτησης κοινοτικού σήματος, να το μετατρέψει υπό προϋποθέσεις σε εθνικό σήμα, εφόσον: α) η αίτηση κοινοτικού σήματος απορριφθεί ή ανακληθεί ή θεωρηθεί ότι ανακλήθηκε ή β) το κοινοτικό σήμα παύσει να παράγει αποτελέσματα.

Το βασικό τέλος αίτησης ενός κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα 1.050 , πόσο το οποίο καλύπτει έως και τρεις (3) κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση ανέρχεται στα 150 .