διαδικασια κατοχυρωσησ σηματοσΓια να χρησιμοποιεί μια επιχείρηση το σήμα της κατ’ αποκλειστικότητα, θα πρέπει προηγουμένως να το έχει καταχωρίσει στον αρμόδιο φορέα, που είναι το τηρούμενο δημόσιο Μητρώο Σημάτων της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να το χρησιμοποιεί ευρέως στις συναλλαγές της και να προχωρήσει σε προστασία των προϊόντων και υπηρεσιών της σε περίπτωση προσβολής ή χρήσης του σήματός της από άλλην ανταγωνίστρια επιχείρηση.

Κατάθεση σήματος:

Η καταχώριση εθνικού σήματος γίνεται με Δήλωση που κατατίθεται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρέπει να περιέχει απαραιτήτως, πέραν των βασικών στοιχείων, ακριβή περιγραφή του σήματος και κατάλογο (κλάσεις) των προϊόντων και υπηρεσιών που θα διακρίνει καθώς και να συνοδεύεται από παράβολο που αντιστοιχεί στα τέλη κατάθεσης. Οι κλάσεις στο δίκαιό μας, συνίστανται στην ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορίες, οι οποίες είναι προκαθορισμένες σε διεθνές επίπεδο και ισχύουν για όλες τις χώρες οι οποίες έχουν προσχωρήσει σε συγκεκριμένη Συμφωνία. Πρόκειται για τη λεγόμενη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών της Συμφωνίας της Νίκαιας (Nice Classification).

Πλέον, ο νέος Νόμος για τα σήματα, υπαγορεύει την υποχρεωτική κατάθεση τόσο της δήλωσης όσο και της αποτύπωσης του σήματος και σε ηλεκτρονική μορφή.

Καταχώριση σήματος:

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και εξέτασης της δήλωσης κατάθεσης του σήματος από την αρμόδια Διοικητική Επιτροπή Σημάτων εκδίδεται σχετική απόφαση η οποία δέχεται ή απορρίπτει το αίτημα καταχώρισης.  

Το σήμα που γίνεται δεκτό, θεωρείται ότι καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Σημάτων από την ημέρα υποβολής της δήλωσης προς κατάθεση στην Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσής του στο Μητρώο. Η κατάθεση δηλαδή, ανατρέχει αναδρομικά στο χρόνο κατάθεσης της δήλωσης σήματος.

 

Διάρκεια της Προστασίας