διαχειριση και χρηση σηματωνΑπό τη στιγμή που θα εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και θα καταχωρισθεί το σήμα στο δημόσιο Μητρώο Σημάτων, ο δικαιούχος του μπορεί να κάνει χρήση αυτού. Η καταχώριση δηλαδή του σήματος, του παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα στο σήμα. Ο δικαιούχος σήματος ενδεικτικά :

  • Έχει δικαίωμα χρήσης του σήματος
  • Μπορεί να το επιθέτει στα προϊόντα του
  • Μπορεί να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του
  • Μπορεί να το επιθέτει σε συσκευασίες εμπορευμάτων, τιμολόγια, αγγελίες, άλλου είδους διαφημίσεις κλπ.
  • Έχει δικαίωμα να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να το χρησιμοποιεί χωρίς την άδειά του.

 

Ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να παραχωρήσει τη χρήση του σήματος κατ’ αποκλειστικότητα ή μη σε τρίτο πρόσωπο, για μέρος ή για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών και για το σύνολο ή τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας.

 

Μεταβίβαση Σημάτων