εθνικα σηματα


 Οι εξελίξεις στον τομέα των επιχειρήσεων στην χώρα μας και η αναγκαιότητα συγχρονισμού της Ελλάδας τόσο με τα ευρωπαϊκά όσο και με τα διεθνή πρότυπα, έφεραν στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών σε διαφόρους κλάδους του δικαίου.

Ένας κλάδος δικαίου ιδιαιτέρως «νευραλγικός», ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας είναι το Εμπορικό Δίκαιο.

Ο νέος Νόμος που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από το 2012 για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις νέες εταιρικές μορφές και τα σήματα, επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στην επιτάχυνση των εν λόγω διαδικασιών.

Ειδικά όσον αφορά στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος, ο νέος Νόμος εισήγαγε ριζικές καινοτομίες, όπως για παράδειγμα αυτή της ηλεκτρονικής κατάθεσης σημάτων.

Όταν κάνουμε λόγο για το εμπορικό «σήμα» μιας επιχείρησης κατά τον ορισμό του Νόμου περί σημάτων, εννοούμε εκείνο το σημείο που μπορούμε να παραστήσουμε γραφικά και είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Το σήμα μιας επιχείρησης εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς: εμπορικούς, οικονομικούς, διαφημιστικούς κ.α., ο κύριος όμως ρόλος του είναι αυτός της διάκρισης των προϊόντων και υπηρεσιών, καθιστώντας τελικά το προϊόν ή την υπηρεσία άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιχείρηση και κατ’ επέκταση πολύ σημαντικό κριτήριο για τον καταναλωτή, όταν αυτός θα κληθεί να επιλέξει ένα προϊόν στην ελεύθερη αγορά.

Κατηγορίες Σημάτων