μεταβιβαση σηματωνΤο σήμα μιας επιχείρησης αποτελεί περιουσιακό αγαθό της και ως τέτοιο μπορεί να μεταβιβαστεί.

Το δικαίωμα στο σήμα ή ακόμη και στην αίτηση κατάθεσης μπορεί να μεταβιβασθεί κατά το Νόμο, για το σύνολο ή για μέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί, ανεξαρτήτως από το εάν θα μεταβιβασθεί και η επιχείρηση μαζί.

Η μεταβίβαση όμως της επιχείρησης στο σύνολό της, συνεπάγεται και τη μεταβίβαση του σήματος, εκτός εάν προκύπτει σαφώς αντίθετη συμφωνία.

Η μεταβίβαση αυτή μπορεί να γίνει κατά το νόμο, είτε με πράξη εν ζωή, είτε με πράξη αιτία θανάτου, δηλαδή το σήμα αποτελεί αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής. Η συμφωνία για τη μεταβίβαση είναι έγγραφη, και αποκτά ισχύ έναντι των τρίτων μόνον από τη στιγμή που θα γίνει η καταχώρισή της στο μητρώο σημάτων, της αρμόδια υπηρεσίας της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

 

Τέλη και Παράβολα