προϋποθεσεισΟι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για την κατάθεση κοινοτικού σήματος, ομοιάζουν με εκείνες για την κατάθεση εθνικού. Ο σχετικός Κανονισμός της Ε.Ε. απαριθμεί περιοριστικά τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει δεκτό σήμα για καταχώριση. Η έννοια του σήματος και εν προκειμένω όπως και στην κατάθεση εθνικού σήματος, είναι ευρεία και ο βασικός του ρόλος αποκλειστικά διακριτικός. Καταθέτης μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό, υπήκοος κρατών – μελών της Ένωσης. Το Κοινοτικό Γραφείο ως αρμόδιο εξετάζει αρχικά τους ενδεχόμενους λόγους απαραδέκτου και εν συνεχεία προχωράει στη διαδικασία κατοχύρωσης η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια, δεδομένου ότι το Κοινοτικό Γραφείο οφείλει να εναρμονίσει το κοινοτικό σήμα με τις εσωτερικές αγορές της κάθε μιας χώρας χωριστά. Μόνον αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και δημοσιευθεί η καταχώριση του κοινοτικού σήματος στο κοινοτικό μητρώο σημάτων, μπορεί ο δικαιούχος να αντιτάξει την προστασία του έναντι των τρίτων. 

 

Διαδικασία Κατοχύρωσης Κοινοτικού Σήματος