τελη και παραβολα


 

α.

Κατάθεση σήματος

110

β.

Κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δέκατη

20

γ.

Κατάθεση σήματος από μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση

110

δ.

Κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δέκατη

20

ε.

Παράταση προστασίας σήματος

90

στ.

Κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δέκατη

20

ζ.

Αλλαγή επωνυμίας / νομ. μορφής / κατοικίας / έδρας

50

η.

Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών

20

θ.

Μεταβίβαση σήματος

90

ι.

Παραχώρηση άδειας χρήσης

90

ια.

Εγγραφή περιορισμών του δικ/τος κατ’ αρ. 129 και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατ’ αρ. 133 παρ. 1

40

ιβ.

Διαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήματος

15

ιγ.

Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης

15

ιδ.

Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές

110

ιε.

Κατάθεση ενδίκων μέσων / παρεμβάσεων / αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

70

ιστ.

Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

40

ιζ.

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

110

ιη.

Έκδοση αντιγράφου σήματος

1

 

  

Προστασία Σημάτων